Luật An Trí Việt

CHÍNH PHỦ THỐNG NHẤT XÂY DỰNG 08 DỰ ÁN LUẬT

Tại Nghị quyết 22/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2022, Chính phủ thống nhất xây dựng 08 dự án luật.

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng Hai | Chính trị  | Vietnam+ (VietnamPlus)
Tư vấn pháp luật Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Cụ thể, Chính phủ thống nhất xây dựng 08 dự án luật sau:

– Luật Dầu khí (sửa đổi).

– Luật Thanh tra (sửa đổi).

– Luật Phòng thủ dân sự.

– Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu dân sự.

– Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

– Luật Đấu thầu (sửa đổi).

– Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Ngoài ra, Chính phủ còn thống nhất thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 do Bộ Tư pháp trình tại Tờ trình 03/TTr-BTP ngày 11/02/2022.

Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp: Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc Thường trực Chính phủ ngày 11/02/2022 để tiếp tục hoàn thiện các Đề nghị xây dựng Luật, trình Chính phủ.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp các đề nghị xây dựng pháp luật được Chính phủ thông qua tại các phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 2 năm 2022, hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan