Luật An Trí Việt

Tổ chức lại doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nhiều khi cần tiến hành các hoạt động cải tổ, tổ chức lại doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế của thị trường.

Tổ chức lại doanh nghiệp là định nghĩa dùng để mô tả các hoạt động như: Chuyển đổi loại hình, chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu mới.

Công ty Luật An Trí Việt sau đây xin giới thiệu đến Quý khách hàng một số hình thức tổ chức lại doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Chia công ty

Chia công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

2. Tách công ty

Tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

3. Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty là là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

4.  Sáp nhập công ty

Sáp nhập công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

5. Chuyển đổi loại hình công ty

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. Hiện nay, thủ tục liên quan tới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp năm 2020.

Các hình thức chuyển đổi:

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan