Luật An Trí Việt

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Công ty đại chúng là công ty thực hiện huy động vốn để phát hành chứng khoán tại các trung tâm phát hành chứng khoán (có niêm yết) hoặc qua hình thức môi giới.

Công ty đại chúng là công ty thực hiện huy động vốn để phát hành chứng khoán tại các trung tâm phát hành chứng khoán (có niêm yết) hoặc qua hình thức môi giới.

1. Khái quát Công ty đại chúng

Công ty đại chúng là công ty thực hiện huy động vốn để phát hành chứng khoán tại các trung tâm phát hành chứng khoán (có niêm yết) hoặc qua hình thức môi giới chứng khoán (không niêm yết) từ công chúng.

Căn cứ vào Điều 25 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi bổ sung 2010 có thể hiểu công ty đại chúng là công ty cổ phần nếu thuộc trong các loại hình dưới đây:

– Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

– Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật chứng khoán.

2. Điều kiện một công ty thành công ty đại chúng

Ngoài giới thiệu, nắm rõ thông tin về công ty đại chúng là gì, Luật Hoàng Phi xin giới thiệu, cung cấp thêm  điều kiện một công ty thành công ty đại chúng như sau:

– Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.

– Khả năng sản xuất kinh doanh phải có lãi, lãi được tính là 1 năm trước khi chào bán.

– Nhà đầu tư nắm giữ ( không kể các tổ chức tài chính) công ty đại chúng yêu cầu phải có tối thiều là 100 nhà đầu tư.

– Thời gian các thành viên trong ban lãnh đạo công ty nắm giữ cổ phiếu không quy định tỷ lệ và thời gian.

Ngoài ra, công ty đại chúng muốn được niêm yết trên sàn chứng khoán phải đáp ứng yêu cầu dưới đây:

+ Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ trên 80 tỷ đồng.

+ Khả năng sản xuất kinh doanh phải có lãi, lãi được tính là 2 năm trước khi niêm yết.

+ Nhà đầu tư nắm giữ (không kể các tổ chức tài chính) công ty đại chúng yêu cầu phải có tối thiều là 100 nhà đầu tư, điều kiện 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu.

+ Ban lãnh đạo nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo.

3. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

3.1. Công ty đại chúng có những quyền

– Công ty đại chúng có quyền thu hồi mọi khoản lợi nhuận từ việc tiến hành mua hoặc bán chứng khoán.

– Mọi tranh chấp phát sinh như thu hồi lợi nhuận công ty đại chúng có quyền khởi kiện tại Tòa án.

– Công ty đại chúng có quyền chủ động thực hiện công bố thông tin.

– Cổ đông trong công ty đại chúng có quyền được đối xử bình đẳng, mỗi cổ phần do cổ đồng làm chủ sở hữu đều có nghĩa vụ, quyền lợi ích ngang nhau.

– Cá nhân, tổ chức trong công ty đại chúng sở hữu cổ phiếu đã đặt cọc hoặc cổ phiếu theo một đợt chào mua có quyền rút vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian chào mua.

3.2. Công ty đại chúng có những nghĩa vụ

– Căn cứ vào quy định Luật Chứng khoán công ty phải thực hiện đầy đủ, chính xác nghĩa vụ công bố thông tin. Cụ thể những thông tin định kỳ, thông tin thay đổi bất thường, thông tin về việc thay đổi hoạt động kinh doanh, tài chính….

– Công ty đại chúng phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý, tình hình công ty tại đại hội cổ đông thường niên trong báo cáo.

– Hội đồng quản trị, các thành viên trong công ty đại chúng đều có nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Thực hiện đúng nguyên tắc, tuân thủ đầy đủ điều lệ công ty:

+ Cơ cấu quản lý, bộ máy hoạt động của công ty đảm bảo hiệu quả, hợp lý và kiểm soát thường xuyên.

+ Đảm bảo quyền lợi của các thành viên cổ đông.

+ Không phân biệt đối xử giữa các cổ đông.

+ Thực hiện mọi hoạt động công khai, minh bạch.

– Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, bộ phận quản lý của công ty đại chúng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

+ Chịu trách nhiệm hoạt động công ty trước cổ đông.

+ Tôn trọng quyền lợi, đối xử bình đẳng đối với tất cả thành viên trong công ty đại chúng.

+ Nghiêm cấm hành vi lợi dụng, xung đột, tranh giành lợi ích.

+ Lạm dụng, sử dụng tài sản của công ty trái mục đích.

– Trong trường hợp có sự thay đổi , bổ sung thông tin trong công ty, thay đổi về số cổ phiếu phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.

4. Hủy tư cách công ty Đại chúng trong trường hợp nào?

1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

3. Công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên, luật sư của Công ty Luật TNHH An Trí Việt qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 0913169599, E-mail: antrivietlaw@gmail.com. Địa chỉ: Số 10BT2 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

5/5

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan