Luật An Trí Việt

GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ LÀ GÌ

Giấy phép đầu tư

Giấy phép đầu tư là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài cấp cho các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam thể hiện sự chấp thuận của Nhà nước Việt Nam đối với việc thực hiện dự án đó.

Giấy phép đầu tư là cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhất định như hợp tác kinh doanh, thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Liên hệ dịch vụ tư vấn đầu tư theo số Hotline: 0913.169.599 hoặc 0968.589.845

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khác nhau như thế nào?

Giấy phép đầu tư là thuật ngữ được sử dụng trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, theo đó, Giấy phép đầu tư là văn bản do cơ quan có nhà nước thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư. Giấy phép đầu tư có giá trị là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Từ ngày 01/07/2006, Luật đầu tư 2005 có hiệu lực, thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, thì Giấy phép đầu tư được sửa thành Giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2006, Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên từ ngày 01/07/2015, Luật đầu tư 2015 thay thế Luật đầu tư 2005, Giấy chứng nhận đầu tư được sửa thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư, không đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, Giấy phép đầu tư vừa ghi nhận nội dung của dự án đầu tư, vừa ghi nhận thông tin đăng ký kinh doanh, trong khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ ghi nhận thông tin về dự án đầu tư.

Hiện nay, nhiều người vẫn hay sử dụng thuật ngữ Giấp phép đầu tư hay Giấy chứng nhận đầu tư thay cho Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như một thói quen. Chính vì vậy, thông qua bài viết này, một lần nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh thuật ngữ pháp lý chính xác đang được sử dụng đối với loại văn bản này chính là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các dịch vụ chính

Bài viết liên quan