Luật An Trí Việt

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

Sáng chế cũng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật SHTT. Chủ sở hữu sáng chế sau khi đăng ký và được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ được pháp luật bảo vệ khi có bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sáng chế.

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu; quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

– Chuyển giao nhãn hiệu bao gồm chuyển nhượng nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

– Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

–  Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng nhãn hiệu)

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

– Chuyển giao nhãn hiệu bao gồm chuyển nhượng nhãn hiệu và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
– Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

PHÂN LOẠI NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Như vậy, mục đích chính của nhãn hiệu là căn cứ để người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm, dịch vụ của mình. Để tránh sự nhầm lẫn giũa các nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu sẽ được thẩm định trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Xem ngay »
Sở hữu trí tuệ
phamcongdu

THỦ TỤC SỬA ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn.

Xem ngay »

Các dịch vụ chính

Bài viết mới nhất